§ 1 - Wstęp

Serwis internetowy MEMO Osłony okienne pod adresem https://roletymemo.pl ma na celu umożliwienie Użytkownikom zapoznanie się z ofertą firmy MEMO Agnieszka Kołacińska oraz podmiotów współpracujących z Firmą zwanymi dalej Usługodawcami.

Korzystając z serwisu MEMO Osłony okienne oraz z usług świadczonych przez usługodawców niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu w całości.

Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim, niniejszym regulaminem oraz – jeśli takie są opublikowane – regulaminami poszczególnych usług.

§ 2 - Postanowienie Ogólne

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług oraz treści zawartych w serwisie MEMO Osłony okienne zgodnie z ich przeznaczeniem, w granicach prawa oraz w sposób niepowodujący uszczerbku dla innych.

§ 3 – Przetwarzanie Danych Osobowych

Wszelkie dane osobowe, które są gromadzone w ramach Serwisu MEMO Osłony okienne oraz w ramach organizacji Usługodawców są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku).

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. Zgodnie z udzielonymi zgodami – wysyłanie ofert oraz informacji o nowych usługach (cele sprzedażowe oraz marketingowe)
 2. Prowadzenie niezbędnej korespondencji z Klientami zadającymi pytania
 3. Utrzymania i świadczenia na rzecz Klientów zamówionych usług
 4. Innych działań wobec Klienta związanych z przedmiotem działalności Firmy Multum PR sp. z o.o.
 5. Zestaw przechowywanych danych osobowych może się różnić w zależności od tego, jaką usługę Multum PR świadczy dla Klienta, którego dane są przetwarzane. Zawsze jest to najmniejszy możliwy zestaw danych, umożliwiających identyfikację Klienta.

  § 4 – Bezpieczeństwo Przetwarzania Danych Osobowych

  Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Środki te są odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Stosowane środki techniczne zapobiegają także przed utratą oraz uszkodzeniem danych osobowych.

  Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim innym niż tym, z którymi Właściciel serwisu MEMO Osłony okienne ma podpisaną Umowę Powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.

  § 5 – Prawa Użytkownika odnośnie jego Danych Osobowych

  Użytkownik ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
  2. pełnego i trwałego usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), o ile szczegółowe przepisy prawa nie stanowią inaczej;
  3. do zobowiązania Multum PR do przekazania danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych osobowych;
  4. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w pełnym lub częściowym zakresie. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Właściciela Serwisu do przetwarzania danych osobowych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że –zgodnie z przepisami prawa – Multum PR będzie uprawniony do przetwarzania danych wg innej podstawiy prawnej lub w innym celu;
  5. uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Właściciel Serwisu może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie.
  6. § 6 - Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

   Szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzane są dane osobowe osób korzystających z serwisu Multum PR, Klientów, potencjalnych Klientów i innych podmiotów będących w komunikacji z Multum PR są określone szczegółowo w Polityce Prywatności, Informacji o Ciasteczkach a także, jeśli to konieczne, w regulaminach usług świadczonych przez Multum PR, w szczególności w poniższych dokumentach:

   1. Polityka prywatności
   2. Informacje o ciasteczkach
   3. § 7 - Postanowienia końcowe

    1. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym według ogólnych przepisów prawa.
    2. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.
    3. Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swoich danych dostępowych w bezpiecznym miejscu. Ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim.
    4. Żadne treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty handlowej ani informacji handlowej w rozumieniu przepisów prawa.
    5. Jeżeli jakakolwiek część postanowień Regulaminu stanie się niewykonalna lub sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
    6. Regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między Usługodawcami a Użytkownikami.
    7. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.